Bas SBU logo

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för Storfors Båtklubbs småbåtshamn

1. Samtliga båtägare är skyldiga att hålla ordning i hamnen

Innehavare av hyrd båtplats i hamnen bör delta i uppsnyggnings-, underhålls- och liknande arbeten i hamnen på fastställda arbetsdagar. I annat fall debiteras arbetspliktsavgift.

2. Permanent förtöjning

Permanent förtöjning inom hamnområdet får endast ske på hyrd båtplats. Båtplatsavgiften skall erläggas i förskott. Innehavare av båtplats i hamnen skall vara medlem i Storfors Båtklubb.

3. Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av båtplatsen är inte tillåtet. Båtplatsinnehavare som under ett år själv inte kommer att utnyttja sin båtplats får behålla rätten till platsen om fastställd båtplatsavgift erläggs. Han är dock skyldig att anmäla att den är tillfälligt ledig och låta platsen disponeras av annan båtägare som enligt hamnkommitténs förteckning är på tur på väntelista för båtplats. Även den som tilldelas den tillfälligt lediga platsen ska erlägga båtplatsavgift.

4. Om hyrd båtplats inte används

Om hyrd båtplats inte används av båtplatsinnehavaren på två år förloras rätten till platsen och den återgår till Storfors Båtklubb.

5. Båt skall vara förtöjd på betryggande sätt

Båt skall vara förtöjd på betryggande sätt med för båten lämpliga fendrar eller andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar eller brygga.

6. Storfors Båtklubbs ansvar

Storfors Båtklubb ikläder sig inte något som helst ansvar för personer, båtar eller annan egendom inom hamnområdet. Båtplatsinnehavare måste ha sin båt försäkrad, ansvarsförsäkring är minimikrav.

7. Grindarna till bryggorna skall hållas låsta

Grindarna till bryggorna skall hållas låsta. Låstag till bryggrindarna erhålles mot avgift vid tecknandet av båtplatsavtal.

8. Trafik inom hamnområdet

All trafik inom hamnområdet, såväl på land som på vatten, skall ske med låg fart och största försiktighet. Åtgärder som försvårar trafiken inom hamnområdet får inte vidtagas.

9. Byggnader

Byggnader får inte uppföras inom hamnområdet utan båtklubbens medgivande.

10. Klubbstugor

Klubbstugorna i hamnen och på Storön får utnyttjas av samtliga medlemmar i Storfors Båtklubb. Stugorna skall städas innan de lämnas. Nyckel till klubbstugorna erhålls mot avgift

11. Arbeten med öppen låga

Vid arbeten med öppen låga i hamnen (användning av blåslampa, skärning med gasaggregat, svetsning etc.) skall brandsläckningsredskap finnas vid arbetsplatsen.

12. Elektriska maskiner

Tex lampor, borrmaskiner etc. som används inom hamnområdet skall vara av författningsenligt och CE-märkt utförande. Uppvärmningsanordningar oavsett typ får inte lämnas utan tillsyn.

13. Efter varje arbetstillfälle

Efter varje arbetstillfälle är båtägare skyldiga att se till:

  • att skräp läggs i därför avsedda sopbehållare
  • att penslar, färgburkar, lösningsmedel och liknande inte lämnas åtkomliga för obehöriga
  • att brandfara inte föreligger efter avslutat arbete
  • att elektrisk utrustning är bortkopplad från elcentralen
  • att vattenslangar är urtömda och upphängda

14. Spillolja

Spillolja skall tömmas i därför avsett uppsamlingskärl i hamnens miljöstation.

15. Vinteruppläggning

Vinteruppläggning av båt på anvisad uppläggningsplats inom hamnområdet får göras av den som innehar hyrd båtplats i hamnen. Båt och båtvagn ska vara märkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Båtägare som lämnar kvar sin båtvagn på uppställningsplatsen under sommaren är skyldig att själv se till att gräs och sly hålls borta runt båtvagnen.

16. Brännbara vätskor

Brännbara vätskor i lösa behållare och bränsledunkar liksom gasolflaskor får inte förvaras i upplagda båtar eller på annat ställe inom klubbens område. Fast bränsletank i båt behöver dock inte tömmas.

17.  Båtar som vinterförvaras på klubbens uppläggningsområde

Båtar som vinterförvaras på klubbens uppläggningsområde skall vara sjösatta senast den 15 juni. Varje båtägare är skyldig att hålla snyggt på uppläggningsplatsen och städa uppläggningsplatsen efter sjösättning.

18. Kvarlämnad båt eller annan egendom

Kvarlämnad båt eller annan egendom kan av båtklubben flyttas till annan lämplig förvaringsplats. Omärkt kvarlämnad egendom tillfaller efter tre år båtklubben och bortförskaffas eller tillgodogörs klubben enligt klubbens eget gottfinnande.