Kallelse

Startdatum: 27/11/2021

Kallelse förbundsstämma, Värmlands Båtförbund

KALLELSE

Till förbundsstämma i Värmlands Båtförbund
Tid: Lördagen den 27 november 2021 kl. 10:00
Plats: Skoghalls Folkets Hus, Skogåsvägen 3 Skoghall

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättande av närvarolista
4. Fastställande om kallelse utsänts i vederbörlig ordning
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
8. Val av två rösträknare
9. Parentation
10. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2020
11. Föredragning av resultat- och balansräkning för år 2020
12. Revisorernas berättelse för år 2020
13. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020samt fastställande av resultat- och
balansräkning för år 2020
14. Val av ordförande för en tid av två år
15. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år
16. Val av fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år
17. Val av en revisor för en tid av två år
18. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år
19. Val av en valberedare för en tid av två år
20. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år
21. Motioner
22. Propositioner
23. Rapporter
24. Planerad verksamhet inför år 2021
25. Övriga frågor
26. Avslutning

Vi börjar mötet med fika 09:30
Efter det formella mötet kommer Ordförandekonferensen att hållas. Även de som inte är
ordförande får stanna och deltaga efter förbundsstämman. Efter konferensen bjuder förbundet på
lunch, ca. 13:00.
Anmälan till stämman och konferensen görs till Lars-Göran Kring på e-post
larsgoran.kring@telia.com senast den 13 november, så vi kan planera för maten